Background bubbles
Background bubbles
Background bubbles
Background bubbles
Background bubbles
Background bubbles
Background bubbles
Background bubbles
Background bubbles

Kultúrák találkozása

KIS MAGYAR ZENETÖRTÉNET

Ha különböző kultúrák találkozásáról beszélünk, az egyik leguniverzálisabb nyelvünk egyértelműen a zene. Az ősi európai katedrálisokban visszhangzó himnuszoktól kezdve a buddhista hangtálak rezgő csilingelésén át a nyugat-afrikai gyógyító szertartások dobolásáig a zenét a legtöbb vallásban és kultúrában használják érzelmek és hit kifejezésére, gyógyításra, emberek közötti kapcsolódásra és szórakozásra. Ezért is fontos, hogy megismerjük a saját zenei múltunkat, kulturális örökségünket.

ÉNEKMONDÓKTÓL A KOTTÁIG

Az ősi magyar zenéről nincsenek pontos ismereteink, hiszen nem maradtak írásos emlékeink. A magyar népzene, szövegek és dallamok is kizárólag szájhagyomány útján terjedtek. Az összehasonlító zenetörténet és a népzenegyűjtés eredményeinek köszönhetően feltárható a magyar őstörténet zenei stílusa, dallamvilágának fontos, megfogható elemei. Kodály Zoltán, Bartók Béla és mások idevágó kutatásai kimutatták, hogy a magyar gyermekversekben, énekekben és sirató melódiákban megőrzött dallamvilág igen valószínűen a magyarság őskoráig, de legalábbis a középkorig megy vissza. A zenén keresztül kicsit tisztább képet kaphatunk a magyarság útjáról, néprokoni kapcsolatokról, például a türk-mongol népcsoporttal.

VALLÁSI ÉNEKEK

Bár az első hangjegyes emlékeinket 11. század végi szerkönyvekben találhatjuk meg, ezek latin, greogorián származású templomi énekek voltak. Ezidőtájt kezdett el begyűrűzni országunkba a kereszténység hatására a világ- és műzenei hatás. Mindemelett továbbra is virágzott a népzene és a trubadúrok hagyománya. A zene az énekmondók tisztán szóbeli átadása útján szállt tovább; a dallamok írásos feljegyzésére valószínűleg sohasem került sor, sőt a tizenhatodik századig a szöveget sem jegyezték le.

AMIKORTÓL A ZENE KULTÚRA

A török hódítás okozta visszaesést követően a 18. század elején a főúri rezidenciák, az egyházi intézmények és városi helyszínek által éledt újjá a zenei kultúra. A magyar dallam hatása a világzenére már ebben a korszakban is megmutatkozott. Joseph Haydn az 1780-as években az Esterházy-udvarban sokszor hallotta az udvari vonós együttesek valamint a cigánybandák játékát. A tőlük hallott vagy kéziratos kottagyűjteményekből megismert magyar tánczenei hagyomány nagy hatással volt rá, ezt a műveiben szereplő jelentős számú korabeli magyar táncdallam igazolja.

Ugyanebben az időszakban alakult ki a magyar tánczene, a verbunkos. A Mária Terézia idejében először katonai toborzásra használt dallam később szelídebbé vált, a 19. század közepére tánczenévé változott. A verbunkos adta a csárdás és palotás alapján, inspirálta Erkel Ferencet és Liszt Ferencet is.

Míg előbbi nevéhez a magyar opera megteremtése és a Himnusz megzenésítése fűződik, utóbbi az első olyan magyar zeneszerző, aki túlnőtt országunk határain. Liszt rendkívül termékeny szerző volt, több mint 400 művét a romantika és a hangversenyélet korában írta, műveit ma is a leghíresebb zenészek játszák.

A MAGYAR NÓTA ÉS NÉPZENE

Az 1800-as évek közepén a verbunkosból a népies műdalokon és a diákdalokon keresztül alakult ki a magyar nóta, amely elsősorban a zeneileg nem túl művelt kisnemesi, polgári, népi rétegekben terjedt el, de a cigányzenekarok révén elérték a falusi rétegeket is. Ha a 20. század első felének magyar zenéjére gondolunk, kétségkívül elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán munkássága jut az eszünkbe. Mindketten a népdalok felől érkeztek. Kodály a romantikából kinőtt nemzeti stílussal ötvözi a népdalt. Bartók alapelemeire bontotta le a népdalt és épített belőle zeneszerzői eszközökkel valami újat, zenetörténeti jelentőségi szintézist. Így lett Kodály elsőrendű reprezentánsa nemzeti zenénknek, Bartók pedig az egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb alakja.

Cikkek

Background bubbles