Szabadság, intimitás

Most akkor a koronavírus. Addig sem kell klímaszorongani és a populizmus terjedése, a menekültek áradata miatt aggódni. (Rád nem vonatkozó szorongás igény szerint kihúzható.) A vírus előnye, hogy közelebb van, […]

Bővebben

A Forbes Magyarország Espresso nyereményjátékának szabályzata

Az Espresso nyereményjáték (továbbiakban „Játék”) szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Mediarey Hungary Services Zrt., továbbiakban „Szervező”. Székhelye: 1065 Budapest, Hajós utca 23. 1. em. 10., Adószáma: 26734581-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-10-140295.

1. A Játékban résztvevők köre

A Játékban kizárólag olyan természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt, az Adatvédelmi Tájékoztatóelfogadásávalsikeresen feliratkoztak a Forbes Espresso hírlevélre.

A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt azonban (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban kizárólag olyan természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt, az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával sikeresen feliratkoztak a Forbes Espresso hírlevélre (továbbiakban: Résztvevő).

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

3. Játék időtartama és menete

A játék időtartama: 2021. augusztus 16. – 2021. szeptember 30. 23:59

A Szervező Facebook-on a Játék időtartama alatt a Játékra felhívó hirdetéseket futtat, amin keresztül a Résztvevő feliratkozik a Forbes Espresso hírlevélre.

A Forbes Espresso hírlevélre való feliratkozás tehát automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések teljes körű elfogadását jelenti. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél, vagy megpróbál visszaélni, illetve aki a regisztráció során valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz.

4. Nyeremény, sorsolás

Szervező a Játék időtartama után az alábbi időpontban 1 (egy) nyertest választ az érvényesen feliratkozott azon Résztvevők közül, akik megfelelnek a 2. pontban foglalt követelményeknek, a játék időtartamát követő második munkanapon 12 óra 00 percig. A Résztvevők közül a nyerteseket a Szervező random sorsoló program segítségével választja ki. A választás helyszíne: 1065 Budapest, Hajós utca 23. 1. em. 10.

A nyertesek kiválasztásának időpontjai: 2021. október 5.

Szervező a nyertesek kiválasztása során összesen 3 (három) db tartaléknyertes Résztvevőt választ ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes Résztvevő regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Résztvevő a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, valamint, ha nyertes Résztvevő a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint nem jelentkezik nyereményéért.

A sorsolás napján Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevőkkel e-mailben. Az értesítést követően a nyertesnek 5 nap áll rendelkezésére, hogy nyereményéért válaszüzenetben vagy e-mail útján jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy automatikusan a választáskor másodikként kihúzott tartalék nyertes Résztvevő válik jogosulttá a nyereményre.

A nyeremény pénzre nem váltható!

5. A nyeremény

A nyertes nyereménye egy két éjszakás, páros kikapcsolódás a Hotel Azúr Premium *****-ban.

A nyeremény 2 fő részére tartalmazza:

– 2 éjszaka egy prémium junior lakosztályban

– Svédasztalos reggeli

– 5 fogásos vacsora

– Wellness szolgáltatások

– A foglalás a szabad helyek függvénye

– Érvényes: 2021. szeptember 1. – 2022. június 30., kivéve a bankszünnapokat.

6. Egyéb rendelkezések

A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Forbes Magyarország Facebook oldalán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé Forbes Magyarország Facebook oldalán, így az egyes Résztvevők személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

7. Adatkezelés

A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Résztvevők figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy játékban való részvétellel a regisztráció során megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja. Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Szervező a regisztráció során megadott adatait saját, marketing célú adatbázisában szerepeltesse, az ott megadott elérhetőségekre saját marketing célú üzeneteket eljuttasson.

Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait.

Szervező a Résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: info@forbes.hu.

Az Espresso nyereményjáték (továbbiakban „Játék”) szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Mediarey Hungary Services Zrt., továbbiakban „Szervező”. Székhelye: 1065 Budapest, Hajós utca 23. 1. em. 10., Adószáma: 26734581-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-10-140295.

1. A Játékban résztvevők köre

A Játékban kizárólag olyan természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt, az Adatvédelmi Tájékoztatóelfogadásávalsikeresen feliratkoztak a Forbes Espresso hírlevélre.

A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt azonban (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban kizárólag olyan természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt, az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával sikeresen feliratkoztak a Forbes Espresso hírlevélre (továbbiakban: Résztvevő).

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

3. Játék időtartama és menete

A játék időtartama: 2021. augusztus 16. – 2021. szeptember 30. 23:59

A Szervező Facebook-on a Játék időtartama alatt a Játékra felhívó hirdetéseket futtat, amin keresztül a Résztvevő feliratkozik a Forbes Espresso hírlevélre.

A Forbes Espresso hírlevélre való feliratkozás tehát automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések teljes körű elfogadását jelenti. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél, vagy megpróbál visszaélni, illetve aki a regisztráció során valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz.

4. Nyeremény, sorsolás

Szervező a Játék időtartama után az alábbi időpontban 1 (egy) nyertest választ az érvényesen feliratkozott azon Résztvevők közül, akik megfelelnek a 2. pontban foglalt követelményeknek, a játék időtartamát követő második munkanapon 12 óra 00 percig. A Résztvevők közül a nyerteseket a Szervező random sorsoló program segítségével választja ki. A választás helyszíne: 1065 Budapest, Hajós utca 23. 1. em. 10.

A nyertesek kiválasztásának időpontjai: 2021. október 1.

Szervező a nyertesek kiválasztása során összesen 3 (három) db tartaléknyertes Résztvevőt választ ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes Résztvevő regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Résztvevő a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, valamint, ha nyertes Résztvevő a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint nem jelentkezik nyereményéért.

A sorsolás napján Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevőkkel e-mailben. Az értesítést követően a nyertesnek 5 nap áll rendelkezésére, hogy nyereményéért válaszüzenetben vagy e-mail útján jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy automatikusan a választáskor másodikként kihúzott tartalék nyertes Résztvevő válik jogosulttá a nyereményre.

A nyeremény pénzre nem váltható!

5. A nyeremény

A nyertes nyereménye egy két éjszakás, páros kikapcsolódás a Hotel Azúr Premium *****-ban.

A nyeremény 2 fő részére tartalmazza:

– 2 éjszaka egy prémium junior lakosztályban

– Svédasztalos reggeli

– 5 fogásos vacsora

– Wellness szolgáltatások

– A foglalás a szabad helyek függvénye

– Érvényes: 2021. szeptember 1. – 2022. június 30., kivéve a bankszünnapokat.

6. Egyéb rendelkezések

A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Forbes Magyarország Facebook oldalán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé Forbes Magyarország Facebook oldalán, így az egyes Résztvevők személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

7. Adatkezelés

A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Résztvevők figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy játékban való részvétellel a regisztráció során megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja. Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Szervező a regisztráció során megadott adatait saját, marketing célú adatbázisában szerepeltesse, az ott megadott elérhetőségekre saját marketing célú üzeneteket eljuttasson.

Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait.

Szervező a Résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: info@forbes.hu.